Marknadskontroll

 

QUERCIA

 

SENASTE NYTT

 

TILL GODARE VIN

 

MARKNADSFÖRDA MASKINER
Utbildning och praktiskt införande AV:

Maskindirektiv, Standards, Produktansvar, CE-märkning m.m.

 

Marknadskontroll

 

riskanalyser

 

KURSMENY

 

ISO 9000 OCH ISO 14000

 

ANBUDSSPECIFIKATIONER

 

PRODUKTION 

AV TEKNISK DOKUMENTATION

Instruktioner och märkning, CE-märkning, utbildning av operatörer m.m.

 

MASKINER I ANVÄNDNING, BEGAGNADE MASKINER

 

MODERNISERINGAR

AV MASKINER

 

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE

 

GRANSKNING AV UTFÖRANDE OCH DOKUMENTATION

 

KONTAKT ÖNSKAS

 

LÄNKAR


 • Teknisk analys av misstänkt felaktig maskin eller anläggning, med avseende på Maskindirektiv och aktuella Maskinstandards.

 •       Kontakter med tillverkare / importör angående korrigering av felaktigheter

 •       Kontakter med myndigheter ang. ej korrigerade maskiner.

Betydelsen av en väl fungerande marknadskontroll uppmärksammas allt mer i Europa.

Fortfarande marknadsförs produkter utan CE-märkning (med därtill hörande krav på tekniskt utförande och dokumentation), och även CE-märkta maskiner, produkter och anläggningar, där det redan vid en ytlig kontroll kan ifrågasättas om produkternas utförande uppfyller de säkerhetskrav som ställs enligt Maskindirektivet och individuella Standarder.

Härigenom utsätts användarna för risker som de inte har någon vetskap om, speciellt om de i god tro inköpt en produkt, som på felaktiga grunder är CE-märkt.  

Ur konkurrenssynpunkt skapar dessa omärkta eller felaktigt CE-märkta produkter en snedvridning av konkurrensförmågan gentemot de företag som försöker uppfylla kraven till fullo, eftersom säkerhetsanordningar, skyddsavstånd, tillräckliga dimensioner och en omfattande dokumentation innebär kostnadsökningar på produkterna.

Marknadskontrollen ska skötas av ”marknaden”, d.v.s. av kunder, konkurrenter samt myndigheter.

”Myndigheterna” är i Sverige de organisationer som är "ägare" av de produktdirektiv som har getts ut inom EU. Se dokumentet EU-direktiv. Organisationen, t.ex. Arbetsmiljöverket då det gäller Maskindirektivet, har befogenhet att ge föreläggande om att befintliga produkter korrigeras och kompletteras, att de återkallas, eller att marknadsföringen helt upphör.

Arbetsmiljöinspektionen kan rapportera då de finner oegentligheter, och de ackrediterade besiktningsföretagen kan också agera gentemot leverantörerna av felaktiga varor.

Det har visat sig i praktiken att ”myndigheterna” i huvudsak endast agerar vid direkt anmälan från kunder eller konkurrenter, och myndigheternas utredning görs bara för det aktuella fallet, d.v.s. ej för t.ex. samtliga försäljningskanaler för en viss produkt eller för olika storlekar på produkter av samma konstruktion.

Marknadskontrollen är alltså i praktiken lämnad åt de företag som marknadsför korrekta produkter, samt köpare av produkter. Anmälning om felaktiga produkter kan dock vara lite ”känslig”, eftersom man kan förvänta sig att det företag som anmälts på något sätt vill ”ge igen”.

Det kan således vara lämpligt att låta ett utomstående, neutralt företag göra anmälan, då man efter noggranna analyser har kommit fram till att detta är den rätta vägen att lösa ett problem.

En ytterligare, ännu viktigare anledning, till att anlita ett utom­stående företag för utförande av marknadskontrollen är, att man då slipper avsätta företagets egna resurser till undersökningsarbetet och skriftväxling med t.ex. Arbetsmiljöverket, samt att man får en neutral belysning av huruvida den aktuella produkten uppfyller kraven.

Quercia kan genomföra:

 • Teknisk analys med avseende på Maskindirektivet  och andra Produktdirektiv, samt aktuella Standards. Analysen görs förstås tillsammans med uppdragsgivarens tekniska expertis.

 • Inköp av konkurrentprodukt (på uppdragsgivarens uppdrag).

 • Besiktning av misstänkt felaktig produkt på mässor, hos användare eller i leverantörens utställning.

 • Korrespondens med leverantören beträffande ”frivilligt” åtagande, att t.ex. upphöra med marknadsföringen, korrigering av produkten eller andra åtgärder.

 • Anmälan till Arbetsmiljöverket.

 • Anmälan till andra EU-länders motsvarighet till AV.

 • Rapportering av beslutade åtgärder och uppnådda resultat.

 • KONTAKTA OSS

Till sidtoppen