MASKINER I ANVÄNDNING, 

BEGAGNADE MASKINER

 

QUERCIA

 

SENASTE NYTT

 

TILL GODARE VIN

 

MARKNADSFÖRDA MASKINER
Utbildning och praktiskt införande AV:

Maskindirektiv, Standards, Produktansvar, CE-märkning m.m.

 

Marknadskontroll

 

riskanalyser

 

KURSMENY

 

ISO 9000 OCH ISO 14000

 

ANBUDSSPECIFIKATIONER

 

PRODUKTION 

AV TEKNISK DOKUMENTATION

Instruktioner och märkning, CE-märkning, utbildning av operatörer m.m.

 

MASKINER I ANVÄNDNING, BEGAGNADE MASKINER

 

MODERNISERINGAR

AV MASKINER

 

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE

 

GRANSKNING AV UTFÖRANDE OCH DOKUMENTATION

 

KONTAKT ÖNSKAS

 

LÄNKAR

Utbildning och praktiskt införande av:  

Terminologi och Regelverk inom Maskinsäkerhet (exempel)

EU-direktivbaserade

AFS 2001:1              Systematiskt arbetsmiljöarbete

AFS 2006:4              Användning av arbetsutrustning

AFS 2012:2              Belastningsergonomi

AFS 2000:15            Buller

AFS 2003:6              Besiktning av lyftanordningar och  vissa 

                               andra tekniska anordningar  

AFS 2008:3              Maskiner

AFS 2009:2              Arbetsplatsens utformning

AFS 2003:3              Arbete i explosionsfarlig miljö

Riskanalyser

Även för Maskiner, Tryckkärl och Anläggningar i fortlöpande bruk åligger det maskininnehavaren att hela tiden göra riskanalyser för de Maskiner, Tryckkärl och Anläggning ar som han innehar och brukar, d.v.s. att systematiskt leta efter riskkällor, bedöma hur ofta riskerna kan uppträda samt bedöma vilka konsekvenserna blir när risken/ riskerna uppträder.

I princip kan man säga att maskininnehavaren, med hjälp av sin riskanalys, i första hand skall konstruera bort risker, i andra hand förse maskinen med skydd och i tredje hand märka maskinen med varningsskyltar och utfärda varningar i instruktionsboken, samt utbilda operatörerna i korrekt och säkert handhavande.

Sammanfattning och implementering av aktuella AFS-publikationer

Vi åtar oss att tillsammans med företagets personal studera de AFS-publikationer som är aktuella för företaget, för att utröna vilka åtgärder som behöver vidtagas.

Internkontroll för maskinsäkerhet

Läs mer angående Systematiskt arbetsmiljöarbete.

Checklista för ombyggnader och ändrad användning av maskiner i arbete. Behövs ny CE-märkning?

Vid omfattande reparationer och modifieringar av maskiner, liksom vid ändrad användning eller ändrad arbetsplats, oavsett om de är CE-märkta eller inte, måste en ny riskanalys göras, och eventuellt ska också ny CE-märkning göras.

Följande kan behöva göras:

  • Säkerhetsrevision av maskinen/anläggningen

  • Föreslå erforderliga kompletteringsåtgärder

  • Komplettering av hållfasthets- och stabilitetsberäkningar och ritningar

  • Utföra nya eller komplettera befintliga användarinstruktioner

  • Översätta befintliga användarinstruktioner som enbart finns på annat språk än svenska.

  • Införa de överenskomna åtgärderna.

  • Utbilda personal

  • Utfärda riskanalysprotokoll

  • Utfärda CE-deklarationer i förekommande fall

 Vi upprättar ett regelsystem för bedömning och genomförande av åtgärder vid ombyggnad, flyttning, komplettering och ändrad användning av maskiner.

Kontakta oss för diskussion om vad Quercia kan göra för Ert företag.

  Till sidtoppen